• rodzinnie

  rodzinnie
 • mikroskop

  mikroskop
 • dzieci nas lubią

  dzieci nas lubią
 • NFZ

  NFZ
 • przyjaźnie

  przyjaźnie
 • leczenie kanałowe

  leczenie kanałowe
 • w miłej atmosferze

  w miłej atmosferze
 • protezy

  protezy
 • profesjonalnie

  profesjonalnie
 • aparaty stałe i ruchome

  aparaty stałe i ruchome
 • sterylnie

  sterylnie
 • implanty wrocław

  implanty wrocław
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW PRODENTIS S.C.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych (dalej: „Dane”) są: Barbara Ujec-Kaleta oraz Marek Kaleta, będący wspólnikami spółki PORADNIE STOMATOLOGICZNE PRODENTIS S.C. MAREK KALETA, BARBARA UJEC-KALETA (dalej „Współadministratorzy” lub „WADO”). Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem lub z WADO pod adresem e-mail: iod@prodentis.net.pl lub korespondencyjnie: al. Armii Krajowej 4 50-541 Wrocław.

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych możemy przetwarzać Pani/Pana następujące Dane: dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, płeć, PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe, np. numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail oraz dane znajdujące się w dokumentacji medycznej, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia oraz Pani/Pana stanu zdrowia. Przetwarzamy Pani/Pana Dane w następujących celach:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzana
Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) oraz na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 24 Ustawy o prawach pacjenta.
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta
Kontakt pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty, przypomnieć o wizycie czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes WADO, jakim jest sprawniejsze zarządzanie grafikami.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez WADO. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w placówkach prowadzonych przez WADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez WADO. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 3 miesiące.
Wysyłanie komunikacji marketingowej dotyczącej WADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez WADO (o ile wyraził/a Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego Danych. W takim przypadku niepodanie Danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pani/Pana Danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, Pani/Pana Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z WADO w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej; 2. dostawcom usług zaopatrujących WADO w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym), 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających WADO w dochodzeniu należnych roszczeń, 4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Jeśli WADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.